Phản biện chiến lược 2017-07-25T16:35:33+00:00

Chiến lược nào, cho dù độc đáo đến đâu, đều phải dựa trên một số tham số và nhận định nào đấy. Vấn đề là các tham số này rất dễ bị định lượng thiếu chính xác do các yếu tố chủ quan, hoặc sau một thời gian sẽ thay đổi đáng kể so với thời điểm phân tích ban đầu.

Dịch vụ Phản biện chiến lược giúp cho các doanh nghiệp có được những đánh giá và nhận định khách quan hơn từ các chuyên gia bên ngoài. Qua đó, giúp nâng cao khả năng thành công của chiến lược.