Tổ chức thiếu ổn định 2017-07-25T16:31:26+00:00

Một số doanh nghiệp sẽ đối đầu với sự bất ổn về nhân sự. Sự thay đổi nhân sự không chỉ làm cho chi phí của doanh nghiệp tăng lên đáng kể mà còn làm giảm hiệu quả hoặc thậm chí vô hiệu hoá một số nỗ lực hiện thực hoá cơ hội phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự thất thoát nhân sự cũng sẽ làm cho các bí mật kinh doanh bị rò rỉ và có thể chắp thêm cánh cho các đối thủ cạnh tranh.

Xem xét lại hệ thống một cách toàn diện để hiểu rõ và có những thay đổi cần thiết luôn là bước đi khôn ngoan của những người lãnh đạo doanh nghiệp trong hoàn cảnh này.